Pušies spygliai gydo hipertenziją, Pušų spyglių gėrimas


Pušų spygliai — vitaminų užtaisas! Vida Bukauskienė Kai suži­no­jau, kad japonai perka Lietu­voje į gražias dėžutes supakuo­tus pušų spyglius ir veža į Japoniją, paju­tau ir gėda, ir dži­ugesį. Vit­a­m­inų, vit­a­mininių gėrimų ir kitų gėry­bių gamy­bai Tekančios saulės šalies gyven­to­jai lietu­viškų pušų spyglius renkasi dėl gan geros mūsų miškų ekologinės situaci­jos. Tad truputį dži­ugu, kai sve­timi įvertina mūsų turtą.

Tada ir mums patiems daug lengviau tą turtą paste­bėti, išsamiau juo pasidomėti. Vėlyvą rudenį ir žiemą rinkite spyglius Daž­nai žmonės klau­sia, ar yra kokių nors vais­tinių augalų ar jų dalių, kuri­uos gal­ima būtų rinkti žiemą. Atsaky­mas papras­tas: rinkite tai, kas šiuo metu žal­i­uoja. O kas sodriau žal­i­uoja žiemą, jei ne pušų ir eglių, kadagių, kedrų, kėnių, tujų spygliai?! Žalia spalva — tai chlo­ro­fi­las, žalia­sis augalų krau­jas, kuris, patekęs į žmo­gaus krau­jo­takos sis­temą, padeda pašal­inti šlakus ir medži­agų apykaitos atliekas.

Chlo­ro­fi­las yra verti­na­mas kaip pati geri­au­sia kraujo valymo ir atstatymo priemonė.

Gydomasis pušies spyglių nuoviras sumažins spaudimą daugeliui metų

O kraujo valy­mas yra pir­ma­sis ir daž­nai esminis žings­nis kovoje su bet kokia orga­nizmą ali­nančia liga. Chem­i­niu požiūriu chlo­ro­fi­las labai panašus į hemo­glo­biną. Chlo­ro­fi­las valo kraują nuo radioak­tyvių medži­agų, sunkiųjų met­alų, vaistų likučių ir kitų toksinių medžiagų. Vit­a­m­inų užtaisas Gam­toje viskas tikrai išmintin­gai sut­varkyta. Žiemą, kai labai sumažėja natūralių vit­a­m­inų ir mikroele­mentų šal­tinių o nuo vit­a­m­inų tiesio­giai prik­lauso žmo­gaus medži­agų apykaitabūtent tada medžių spygli­u­ose vit­a­mino C būna net du su puse karto dau­giau nei vasarą.

ženšenio širdies sveikata priemonės kraujagyslėms valyti nuo hipertenzijos

Jei yra gal­imybė, spyglius geri­au­sia var­toti ką tik nuskin­tus. Tačiau miestų gyven­to­jai, kurie vos kelis kar­tus per žiemą ištrūk­sta į mišką, gali jų pasiruošti ir ilges­niam laikui. Laikant pušies spygliai gydo hipertenziją šal­tai gal­ima kameroje, įdėjus į drobinį maišelįjuose net tris mėne­sius nesuyra vit­a­m­i­nai ir kitos veik­lio­sios medži­a­gos. Miške prisi­laužykite šake­lių gal­ima tik nuo senes­nių nei dešimties metų medžių apa­tinių šakųo namu­ose spyglius nuo šake­lių nukarpykite taip, kad ant šake­lių liktų spyglių pagrindai.

Jeigu spyglius norėsite var­toti ir vasarą, rinkite juos ir džiovinkite vėlai rudenį ir visą žiemą. Juos taip pat gal­ima var­toti ir žal­ius, ir džiovintus. Švieži­u­ose pušų ir eglių spygli­u­ose yra ne tik chlo­ro­filo, bet ir karotino bei gausybė reikalin­giausių žmo­gaus orga­niz­mui vit­a­m­inų: C, K, P, E, PP, B1, B2, B3, B6, taip pat kobalto, geležies, mangano, ali­u­minio, vario, fiton­cidų, eterinio alie­jaus, fito­hor­monų, bak­te­rio­sta­tinių slop­inančių bak­ter­ijų daug­in­imąsi ir anti­his­t­a­mininių antia­lerginių medži­agų.

Eglių spygli­u­ose yra nepakeiči­amų aminorūgščių. Spygliai nuo seno var­to­jami avi­t­a­minozių, ypač trūk­stant vit­a­mino C, gydy­mui ir pro­fi­lak­tikai.

Spausdinti Vaistai: pušys ne tik grynina orą, bet ir turi gydomųjų galių. Tomo Černiševo nuotr.

Be to, pušies spygliai gydo hipertenziją preparatai did­ina imu­niteto atsparumą, stip­rina orga­nizmą, lėtina senėjimo pro­ce­sus.

Taip pat preparatai pasižymi nervus ram­i­nančiu, nuskaus­mi­na­muoju, antivirusiniu, anti­sep­tiniu, atsikosėjimą lengv­inančiu, šlapimą, prakaitą ir tulžį varančiu veikimu. Eglės spygli­ais gydo­mos širdies krau­jagys­lių, galvos smegenų ligos, veido odos, gry­be­liniai susir­gi­mai, bronch­inė astma.

Pušų spygliai labai daž­nai nau­do­jami odos ir plaukų priežiūrai. Vit­a­mininiai preparatai Daž­ni­au­siai vit­a­mininiai preparatai gam­i­nami iš pušų ir eglių spyglių. Čia pateik­sime pačius paprasči­au­sius, lengvi­au­siai pagam­i­na­mus receptus. Gerti po 50 milil­itrų užpilo penkis kar­tus per dieną.

hipertenzija mažas pulsas įrodytos priemonės nuo hipertenzijos

Šis vit­a­mini­nis gėri­mas geriamas ne pušies spygliai gydo hipertenziją, kai trūk­sta vit­a­mino C, bet taip pat kosint, ser­gant inkstų ir šlapim­takių ligomis. Sukarpyti, suberti į pušies spygliai gydo hipertenziją ir užpilti cukrumi san­tykiu Taip vėlyvą rudenį ar žiemą paruoš­tus spyglius gal­ima laikyti iki vasaros.

apie svarbiausią dalyką nuo hipertenzijos Amerikos širdies asociacijos siūloma pagrindinė pagalba sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui

Gerti šio užpilo reikėtų po pusę stik­linės du kar­tus per dieną. Perkošti ir gerti po vieną stik­linę kartą per dieną. Nukėlus nuo ugnies, po trijų valandų perkošti. Gerti po pusę stik­linės du kar­tus per dieną po valgio.

Ryte perkošti ir gerti po vieną val­gomą šaukštą keturis kar­tus per dieną. Šis užpi­las gerina ir regėjimą.

hipertenzijos gydymo informacinis vaizdo įrašas prostatito slėgio hipertenzija

Šaukštą smulkiai sukarpytų spyglių sumaišome su šaukšteliu savo mėgiamų džiov­intų ir sus­mulk­intų vais­tažolių, pavyzdžiui, mėtų, jon­ažolių, gervuogių, aviečių, juodųjų ser­bentų lapų ir t. Padarytą mišinį reikia užpilti vienu litru ver­dančio van­dens, uždengti, po dvidešimties min­učių nukošti.

Šios arbatos labai naudin­gos ser­gantiems krau­jagys­lių ir širdies ligomis, jos padeda orga­niz­mui susi­grąžinti jėgas po sunkių ligų, bei skatina radioak­tyvių medži­agų šalin­imą iš organizmo.

Nukėlus nuo ugnies uždengti, po pusės valan­dos perkošti. Gerti tris kar­tus per dieną prieš valgį.

Padeda ser­gantiems alergijomis. O štai senas veiksmin­gas recep­tas, padedan­tis atsikratyti veido spuogų. Reikia smulkiai sukarpyti šimtą gramų eglių arba pušų spyglių, pridėti po dvidešimt penkis gra­mus sausų smulk­intų mede­tkų ir ramunėlių žiedų bei gys­ločių lapų.

Mišinį užpilti puse litro degt­inės ir laikyti sep­ty­nias dienas tam­sioje vietoje. Perkošus į tam­saus stiklo butelį ir laikant tam­sioje vietoje, gau­tas losjonas nesuges visus metus. Juo tepama švari veido oda.

Pušies spygliai – nuo hipertenzijos

Siū­ly­tume atkreipti dėmesį ir į vakar­inę tują, kuri ypač verti­nama der­ma­tologi­joje. Tujos spyglių nuovi­rai, užpi­lai ir tin­k­tūros gydo raudonąją vilk­ligę, sklero­der­miją, virusines ligas, kaip antai herpį. Tujos — nuodingi augalai, tad jų negal­ima var­toti nėš­tumo laiko­tarpiu ir labai jautriems asmenims.

Gerti tris kar­tus per dieną, likus pus­va­landžiui iki val­gio.

Pušis nuritina akmenį nuo širdies ir gydo fizinį skausmą

Tai padės ir ser­gant šlapimo takų ligomis. Mišku kvepi­anti atgaiva spygliukų vonios Užtenka tik pagalvoti apie šiltą vonią, kvepi­ančią pušynu, ir daž­nai orga­niz­mas savaime atsi­palaid­uoja.

Pušų spyglių vonios yra viena geri­ausių priemonių, gydanti nervinius susirgimus.

hipertenzijos sąvadas korekcija dėl hipertenzijos

Nukėlus nuo ugnies, laikyti apie parą. Paskui nuovirą perkošti ir supilti į vonios van­denį. Šios vonios gelb­sti nuo nemi­gos, stip­rina visą orga­nizmą, gerina sav­i­jautą ser­gant radikulitu, sąnarių, kvė­pavimo takų ligomis, taip pat gydo sumažinti hipertenziją be tablečių odos ligas.

Žinoma, kad jos padeda sumažinti per­ne­lyg didelę kūno masę. Nuovirą voniai gal­ima paruošti ir tą pačią dieną. Nukėlus nuo ugnies palaikyti dvidešimt min­učių.

hipertenzija iš plaučių 60 metų hipertenzijos vaistai

Nukošus, supilti į vonios van­denį. Pušų vonios nerekomen­duo­jamos hiper­tonikams.